Amcanion y Brand

Mae brand Cymru wedi'i greu o gwmpas pum prif amcan.
• - Codi ein statws
• - Synnu ac Ysbrydoli
• - Newid canfyddiadau
• - Gwneud pethau da
• - Bod yn hollol Gymreig

Meddyliwch am hon fel rhestr wirio, felly pa bryd bynnag y byddwn yn siarad amdanom ein hunain neu'n meddwl am brosiect, menter neu ymgyrch newydd, byddwn i gyd yn dechrau o'r un man.

A yw’n codi statws Cymru?

Rydym am godi proffil ein gwlad i gyd-fynd â'r sefyllfa go iawn: cymdeithas ddynamig, greadigol a chyfoes sydd â chymaint i'w gynnig. Gadewch i ni hyrwyddo'n cryfderau, yn y DU ac yn rhyngwladol. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod popeth yr ydym yn ei wneud, yn ei gyhoeddi ac yn ei gynhyrchu yn cyrraedd y safonau rhyngwladol gorau. Dyma'r amser i ni fod ar ein gorau.

A yw’n synnu ac yn ysbrydoli?

Gall ein tirlun a’n harfordir, ein pobl a’n diwylliant, a'r ffordd yr ydym yn trafod busnes i gyd synnu ac ysbrydoli'r rhai sy'n ymwneud â ni. Peidiwch byth â cholli'r cyfle i fynd y filltir ychwanegol nac i ddarganfod yr annisgwyl. Fel hyn, gallwn greu dealltwriaeth newydd o Gymru.

A yw’n newid canfyddiadau?

Mae gennym lawer o newyddion da i'w rannu: mae pobl, llefydd, cynnyrch, polisïau a mentrau i gyd yn rhan ohono. Rhaid inni adrodd ein stori mewn ffordd atyniadol a chyfoes. A dal i’w hailadrodd, fel bod unrhyw ganfyddiadau hen ffasiwn yn cael eu disodli gan realiti newydd Cymru fodern, lwyddiannus a chreadigol.

A yw’n ‘beth da’?

Mae gwneud lles yn offeryn pwerus iawn. Rhaid iddo fod yn sail i bopeth yr ydym yn ei wneud - fel bod popeth a wnawn yn cyfrannu at les cyffredinol Cymru gyfan. Fel hyn, gallwn i gyd wneud cyfraniad cadarnhaol i'r byd yr ydym yn byw ynddo. Rhaid i ni beidio â bychanu ein gallu i wneud lles.

A yw’n hollol Gymreig?

Gadewch i ni hyrwyddo’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw, boed hynny’n bobl, cynnyrch, mentrau, diwylliant neu iaith. Rhaid osgoi’r stereoteipiau ystrydebol, a chofleidio’r manylion pwerus sy'n ein gwneud yn wahanol ac yn rhoi ein cymeriad unigryw i ni. Does neb tebyg i ni. A gadewch i ni ddathlu hynny.