Platfform Brand traws-sector

Strwythur cryf, dull hyblyg

Mae Brand Cymru Wales wedi darparu sylfaen gadarn ar gyfer gwaith ar draws nifer o sectorau. Mae'n darparu dull unedig, tra’n rhoi digon o gyfle i bob sector gyflwyno'u negeseuon unigryw er mwyn iddyn nhw ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd eu hunain. Mae'r enghreifftiau yn yr adrannau hyn yn dangos sut y mae platfform Brand Cymru Wales wedi cael ei ddefnyddio hyd yn hyn.

Twristiaeth

Mae Cymru'n darparu profiadau go iawn, o ansawdd uchel sy'n adlewyrchu ein llefydd, tirweddau, hanes, diwylliant, ysbryd ac ieithoedd unigryw. Ynghyd â chyfres o flynyddoedd thematig arbennig sy'n seiliedig ar ein prif gryfderau, yr awyr agored, ein treftadaeth a'n harfordir, mae Brand Cymru Wales yn cyfrannu at bortreadu'r nodweddion sy'n ein gwneud ni'n hollol Gymreig.

Enghreifftiau o waith Brand

— Ffilm ymgyrch Blwyddyn Chwedlau 

— Ffilmiau Blwyddyn Antur

— Hysbysebion ymgyrchoedd

— Cylchgrawn Cymru

Busnes

Mae Cymru'n darparu lleoliad unigryw ar gyfer eich busnes gyda dewis eang o leoliadau eithriadol, costau cystadleuol a mynediad i farchnata allweddol yn y DU ac Ewrop. Mae gennym weithlu hynod fedrus a ffyddlon, strwythurau cefnogi pwrpasol a mynediad at y rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, pan fo angen. Mae hefyd yn lle gwych i fod mewn busnes, sy’n helpu pawb sy'n gweithio yma i gael gwell cydbwysedd gwaith/bywyd.

Enghreifftiau o waith Brand

— Cylchgrawn busnes

— Hysbysebion digidol

— Cropio gwefannau

— Delwedd stondin arddangos

Iechyd

Pan fyddwch yn dewis Cymru ar gyfer eich gyrfa feddygol, byddwch yn dewis cyfleusterau gwych, gwasanaeth iechyd arloesol, amgylchedd cefnogol a chynlluniau hyfforddi wedi'u trefnu'n dda. Rydych yn dewis gwlad amrywiol a ffordd o fyw arbennig wrth i chi gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa feddygol.

Enghreifftiau o waith Brand

— Hysbysebion ymgyrchoedd [Llywodraeth yn eu darparu] 

— Hysbysebion digidol [Llywodraeth yn eu darparu]

Bwyd & Diod

Gydag arfordir helaeth a thirwedd ffrwythlon, does fawr o syndod bod bwyd a diod yn aml wrth wraidd straeon o Gymru. O ffermydd sydd wedi hen sefydlu i gynhyrchwyr crefftus newydd, o fwytai nodedig a ‘pop-ups’ arloesol i wirodydd sydd wedi ennill gwobrau a'r dyfroedd mwynol puraf, mae bwyd a diod o Gymru i’w weld ar fyrddau ledled y byd.

Mae’r stori y mae Band Cymru Wales yn ei hadrodd hefyd yn cyrraedd y rhai hynny sy'n dewis dod i Gymru i astudio neu i fyw. Mae ganddo lawer i'w gynnig i bawb.

Mae Cymru’n lle perffaith i astudio - ymchwil o safon ryngwladol, cymwysterau cydnabyddedig, a dysgu ac addysgu arloesol. A hynny wedi’i gyfuno ag amgylchedd croesawgar, gofalgar, ansawdd bywyd da a chostau byw is, fel y gallwch ganolbwyntio ar ddatblygu’ch sgiliau a'ch gwybodaeth i'w llawn botensial.

O ddod i fyw yma fe welwch fod bywyd yng Nghymru yn llawn, ond yn gytbwys gyda’n pobl groesawgar yn creu cymunedau cryf ledled y wlad. Mae pob math o weithgareddau a mentrau i’w mwynhau ar ein tir a’n harfordir, ac mae’n busnesau'n creu cyfle ac yn gwobrwyo mewn sawl ffordd. Ynghyd â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, bydd Cymru’n gwneud gwahaniaeth go iawn i'ch bywyd.